یکشنبه 1401/11/16 02:51
شماره :
414

دکتراحمد خالق نژادطبری

تاریخ تولد:1330

محل تولد: بابل

تاریخ عضویت در گروه بالینی فرهنگستان:1376/7/16

فارغ التحصیل از:دانشکده پزشکی تهران،1355/4/4

تخصص: بوردتخصصی جراحی عمومی (دانشگاه علوم پزشکی شیراز،تیر 1362)

فوق تخصص: فوق تخصص جراحی و اورولوژی کودکان (دانشگاه بریستول انگلستان، 31 اکتبر 1989) مهر 1368

سمت‌ها: استادجراحی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،مدیرگروه جراحی کودکان دانشگاه،رئیس مرکزتحقیقات جراحی کودکان دانشگاه

سوابق علمی و اجرایی: معاون آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز (1362)،مسئول راه اندازی دانشکده پزشکی دانشگاه مازندران (1363)،ریاست دانشگاه مازندران (1365-1363)،ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران  (1373-1368)،ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل (1374-1368)،  عضوهیئت امناءدانشگاههای شمال کشور  ( 1369 – 1373 )، عضوهیئت امناءدانشگاه علومپزشکی بابل ( 1374 تاکنون )، مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره سازمان بیمه خدمات درمانی کشور (1374 - 1378)، مدیرعامل سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت کشور (1378 - 1380)، دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی( 1381- 1384 )معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1384 - 1386)،عضوهیئت ممتحنه رشته فوق تخصصی جراحی کودکان ایران وسه باربه عنوان دبیرهیئت ممتحنه ( 1369 تا کنون)عضوشورای عالی ارزشیابی وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی،عضوکمیسیون ارزشیابی مدارک پزشکی عضوکمیسیون ارزشیابی مدارک تخصصی وفوق تخصصی وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی(از1369تاکنون)،عضوورئیس دپارتمان جراحی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی( 1374 تا کنون ).مشاورعلمی مجله پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی ایران AIM  وعضوهیئت تحریریه مجله جراحی ایران،مجله پژوهش درپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی،مجله انگلیسی زبان پیشگیری ازسرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ومجله انگلیسی زبان خون وسرطان ایران،مجله گزیده ای ازتازه‌های پزشکی جراحی وتخصصی فرهنگستان علوم پزشکی، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، مجله انگلیسی زبان کاسپین دانشگاه علوم پزشکی بابل,  مجله انگلیسی زبان تروما دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله،  مجله انگلیسی زبان کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی شیراز وسردبیر ومدیرمسئول مجله درحال راه اندازی انگلیسی زبان جراحی کودکان ایران.عضوجامعه جراحان ایران،عضوانجمن جراحان کودکان ایران وبمدت دودوره بعنوان رئیس انجمن جراحان کودکان ایران،عضوانجمن جراحان کودکان انگلستان،عضوانجمن جراحان اندوسکوپیک کودکان انگلستان،عضوانجمن جراحان کودکان اروپا،عضوانجمن جراحان کودکان آسیاوعضوکمیته انتشارات انجمن جراحان کودکان آسیا،عضوهیئت مدیره انجمن جراحان کودکان آسیا،عضوشبکه بین المللی تحقیق ودرمان سرطان وبعنوان رئیس انجمن جراحان کودکان ایران،عضوشورای اجرایی فدراسیون جهانی انجمنهای جراحان کودکان دنیا.عضو هیئت امنا انجمن امداد سرطان ایران وعضو هیئت امنا موسسه محکم کمک به کودکان با ناراحتی تکاملی

تقدیرنامه‌ها: فستیو الکودکان سروردانشگاه علوم پزشکی مشهد (1390)

آثار علمی و تالیفات:کتاب: 3 کتاب، مقا لات: بالغ بر 50 مقاله،(H index=3)

پرکاربردها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

بنرها

 

X