دوشنبه 1401/11/17 01:16
شماره :
475

دکتربیژن رنجبر

تاریخ تولد: 1345

محل تولد: خرم‌آباد

تاریخ عضویت وابسته: 1391/8/25

تحصیلات: دکترای تخصصی بیوفیزیک از انستیتو فیزیک و تکنولوژی مسکو، انستیتو بیولوژی ملکولی انگلهارت/ روسیه؛فوق لیسانس بیوشیمی از دانشگاه تهران؛ لیسانس شیمی از دانشگاه اصفهان

رتبه علمی: استاد دانشگاه تربیت مدرس

سوابق علمی و اجرایی: معاون پشتیبانی و منابع انسانی، رئیس کمیسیون تخصصی علوم پایه، هیئت ممیزه،مدیر گروه بیوفیزیک، مدیر پژوهشهای کاربردی، معاون اداری و مالی دانشکده علوم پایه، مسئول آزمایشگاههای دانشکده علوم پایهو رئیس/ دانشگاه تربیت مدرس؛ معاون دبیرشورای علمیزیست فناوری کشور؛ عضو شورای گسترش آموزش عالی؛ انجمن زیست شناسی ایران؛ هیئت مؤسس، هیئت مدیره و خزانه دار/ انجمن بیوشیمی فیزیک ایران؛ انجمن پروتئین آمریکا؛ هیئت مؤسس و هیئت مدیره انجمن پروتئومیکس پزشکی ایران؛ کمیسیون مولکولی دوره دکترای پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران؛ هیئت ممیزه مرکزی و کمیسیون تخصصی گروه شیمی و زیست شناسی وزارت علوم

تقدیرنامه‌ها: دانشجوی نمونه دفتر سرپرستی دانشجویان در روسیه، روسیه سفید و اوکراین/ مسکو(۷۶)؛ پژوهشگر برتر(۸۲،۸۳،۸۴،۸۶،۸۷)؛ استاد نمونه دانشگاه تربیت مدرس(۸۵)؛ استاد نمونه کشور(۸۹- ۸۸)؛ رتبه سوم پژوهشهای بنیادی در بیست و ششمین جشنواره بین المللی خوارزمی(۹۱)

آثار علمی و تالیفات:3 کتاب؛ 16 مقاله فارسی؛ 114 مقاله انگلیسی؛ 2 ثبت اختراع؛ 9 ثبت ژن

X