دوشنبه 1401/11/17 01:22
شماره :
481

دکترمصطفی شریفیان درچه

تاریخ تولد: 1334

محل تولد: اصفهان

تاریخ عضویت پیوسته:1391/12/15

فارغ‌التحصیل از:دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، 1360

تخصص:فوق تخصص نفرولوژی (کلیه) کودکان، (دانشگاه لندن 1374)

سمت‌ها: استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ رئیس بخش و مدیر گروه رشته نفرولوژی کودکان

سوابق علمی و اجرایی:پزشک معتمد بیمارستان امام حسین(ع)، معاون آموزشی گروه اطفال گروه اطفال،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ، معاون آموزشی بخش اطفال بیمارستان امام حسین(ع)، قائم مقام ریاست مرکزبیمارستان امام حسین(ع)، عضو کمیته دانشجوئی مرکزبیمارستان امام حسین(ع)، عضو کمیته مدارک پزشکی بیمارستان امام حسین(ع)،عضو کمیته امور رفاهی بیمارستان امام حسین(ع)، نماینده وزارت بهداشت در تیم ارزشیابی بیمارستانها وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عضو کمیته طبقه بندی فلج شل حاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، عضو کمیته کاهش مرگ ومیر مادر و نوزاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  عضو کمیته پژوهشی آموزشی مرکزبیمارستان امام حسین(ع)،عضو کمیته انظباطی مرکز بیمارستان کودکان مفید، مسئول کمیته دستیاران تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان کودکان مفید، عضو شورای دیالیز و پیوند وزارت بهداشت درمان، عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، رئیس بخش نفرولوژی بیمارستان کودکان مفید، عضو شورای پژوهشی گروه اطفال ، عضو شورای آموزشی گروه اطفال، عضو کمیته تخصصی گروه اطفال، کارشناس کمیسیونهای مشورتی تخصصی و هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی، عضو شورای تدوین داروهای ایران وزارت بهداشت درمان، عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ، معاون آموزشی بیمارستان بیمارستان کودکان مفید، عضو هیئت ممتحنه آزمون پذیرش دستیار تخصصی وزارت بهداشت درمان، عضو کمیته تخصصیوزارت بهداشت درمان، مدیر گروه نفرولوژی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ، کارشناس سازمان پزشکی قانونی، معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،رابط گروه ارزشیابی گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  عضو کمیته بهره وری دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،عضو کمیته رتبه بندی دانشکده های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو هیئت ممتحنه آزمون پذیرش دستیارفوق تخصصی وزارت بهداشت درمان،عضو هیئت ممتحنه آزمون پذیرش دستیار تخصصی وزارت بهداشت درمان، عضو هیئت ممتحنه آزمون بوردفوق تخصصی وزارت بهداشت درمان، عضو هیئت ممتحنه آزمون پر بورد تخصصی وزارت بهداشت درمان، عضو هیئت ممتحنه آزمون پر انترنی وزارت بهداشت درمان،عضو شورای آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ،عضو شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ، عضو شورای اداری دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ، عضو کمیته تخصصیسازمان پزشکی قانونی،کارشناس کمیته تخصصیسازمان پزشکی قانونی، عضو کمیته تخصصی گروه اطفال دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ، عضو کمیته تخصصی رشته اطفال سازمان نظام پزشکی، عضو هیئت ممتحنه آزمون بورد تخصصی وزارت بهداشت درمان، عضو کمیته راهبردی اطفال وزارت بهداشت درمان، عضو شورای آموزشی گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو شورای عالی بخش تحقیقات عفونی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،عضو هیئت ممتحنه آزمون ارتفا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو هیئت ممتحنه آزمون ارتفا گواهینامه وزارت بهداشت درمان، عضو کمیته بررسی پّرونده‌هاّ بیمارستان کودکان مفید، عضو شورای پژوهشی بخش تحقیقات عفونی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رییس کمیته نفرولوژی بخش تحقیقات عفونی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو کمیته پژوهشی بیمارستان بیمارستان کودکان مفید، عضو کمیته استراتژی مانا(IMCI) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو کمیته دانشگاهی تدوین برنامه راهبردی رشته تخصصی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نماینده Interdisciplinaryکلیه در ریفرم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو هییت تحریریه مجله پزشکی کوثر دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..، داوری مجله پژوهنده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، داورمجلاتMedical   و…journal of the IR. Iran،پژوهشگر پر تلاش مرکز تحقیقات عفونی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو هیئت علمی نمونه سالهای 83و 84 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشگر منتخب هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو هیئت مرکزی جذب وزارت بهداشت درمان،  عضو هیئت اجرایی جذب (کمیته علمی و صلاحیت عمومی) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو شورای دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو شورای بورسها دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو شورای دانش پژوهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،عضو شورای بررسی ریفرم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو هییت تحریریه مجله پزشکی IJKD انجمن نفرولوژی ایران،عضو هییت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو هییت مدیره و خزانه دارانجمن نفرولوژی کودکان ایران، عضو کمیته ارتقای هییت علمی بیمارستان کودکان مفید.

آثار علمی و تالیفات:15 کتاب، 31 مقاله در نشریات فارسی، 45 مقاله در نشریات بین‌المللی، مجموعاً 225 اثر علمی

X