مصوبه «ضوابط و معیارهای عمومی عضویت (وابسته، پیوسته و افتخاری) در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه 847 مورخ 1400/8/11 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه 348 مورخ 1400/07/27 شورای معین، به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌­شود.

ماده 1- تعریف:
عضویت در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، تکریمی است که در راستای نیل به اهداف فرهنگستان، به پاسداشت دستاوردهای علمی، اجرایی، فرهنگی و اخلاقی فرهیختگان نظام سلامت به واجدین شرایط اعطاء می‌گردد. نتایج و دستاوردهای درخشان در خدمت‌رسانی و بهبود نظام سلامت کشور، تولید علم و ارتقا آموزش پزشکی و مشارکت مستمر در سایر فعالیتهای ملی و بین‌المللی مرتبط با نظام سلامت، از شاخص‌های اساسی در دستیابی به عضویت فرهنگستان علوم پزشکی می‌باشد.

ماده 2- شرایط عضویت در فرهنگستان علوم پزشکی به شرح زیر است:
الف- اعضای پیوسته و وابسته باید ایرانی بوده و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه و رعایت قوانین و موازین جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.
ب - دارا بودن دستاوردهای درخشان علمی و عملی در حوزه‌های مرتبط با سلامت و علوم پزشکی.
ج- تخلق به اخلاق اسلامی و رفتار حرفه‌ای وحسن اشتهار در فعالیت‌های مستند، شایسته و مداوم در ابعاد مختلف نظام سلامت.
د - داشتن مهارت‌های فردی و اجتماعی برجسته مرتبط با اهداف و وظایف فرهنگستان از جمله مشاوره، نظریه‌پردازی و آینده‌نگری در همه زمینه‌های سلامت، نیل به استقلال علمی و فرهنگی، توسعه علوم و فنون در حیطه سلامت، تقویت روح پژوهش جهت دستیابی به مؤثرترین و علمی‌ترین و آخرین یافته‌ها و نوآوری‌ها در عرصه علوم سلامت، کمک به دستیابی جامعه و آحاد مردم به بالاترین سطح سلامت همه جانبه، مشارکت در دیده‌بانی و رصد و پالایش همه ابعاد سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی، صیانت از میراث فرهنگی و تمدن اسلامی و ایرانی در عرصه علوم سلامت، رشد و گسترش دانش‌های فلسفه و حکمت، اخلاق و فقه اسلامی در حوزه سلامت و پزشکی.
ه- باور ژرف به فلسفه وجودی و اهداف عالیه فرهنگستان و علاقمندی و آمادگی برای حضور فعال و مستمر در آن به منظور تحقق بخشیدن به اهداف مندرج در اساسنامه.

ماده۳- انواع عضویت
فرهنگستان دارای سه نوع عضویت وابسته، پیوسته و افتخاری می‌باشد.
1-3- اعضاء وابسته:
واجدین شرایط می‌توانند به روش‌های زیر، جهت عضویت وابسته در فرهنگستان پیشنهاد شوند:
الف - رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران.
ب – گروه‌های علمی از طریق ریاست گروه.
ج - رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌های علوم پزشکی و سایر مؤسسات علمی پس از تأیید ۳ نفر اعضای پیوسته فرهنگستان.
تبصره 1: در مرحله اول لازم است پرونده تمامی اعضاء پیشنهادی در کمیته تأیید صلاحیت فرهنگستان علوم پزشکی تأیید گردد.
تبصره 2: پرونده افراد پیشنهاد شده از بند ج ابتدا در گروه علمی ذیربط بررسی و در صورت تأیید گروه مراحل بعدی انجام خواهد شد.
تبصره 3: پرونده اعضاء پیشنهادی توسط معاونت علمی در جلسه شورای علمی مطرح و به رأی گذاشته خواهد شد و در صورت تصویب جهت رأی‌گیری نهایی به مجمع عمومی ارسال خواهد شد. در صورت تصویب مجمع عمومی فرهنگستان، عضو منتخب با حکم رئیس فرهنگستان و به مدت ۴سال به عضویت وابسته فرهنگستان در می‌آید.
تبصره 4: عضویت مجدد اعضاء وابسته به مدت ۴ سال دیگر در صورت حضور فعال عضو وابسته در جلسات گروه و تأیید رئیس گروه و معاونت علمی و به دفعات نامحدود مجاز خواهد بود.
تبصره 5: در صورتی که عضویت فرد در شورای علمی و یا مجمع عمومی مورد قبول واقع نشود، پرونده وی تا یکسال دیگر در شورای علمی و یا مجمع عمومی به منظور عضویت وابسته قابل بررسی نخواهد بود.

2-3- اعضای پیوسته:
اعضای پیوسته با توجه به اساسنامه و در صورت وجود ظرفیت به روش‌های زیر پذیرفته می‌شوند:
1-2-3- انتخاب توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حکم ریاست شورا.
2-2-3- انتخاب توسط مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی که طی مراحل زیر انجام می‌پذیرد:
الف) پیشنهاد از بین اعضای وابسته با سابقه حداقل ۴ سال و تأیید رئیس گروه ذیربط، معاونت علمی و رئیس فرهنگستان.
ب) پس از تکمیل فرم عضویت و تأیید کمیته تشخیص صلاحیت، پرونده اعضای پیشنهادی در جلسه شورای علمی مطرح و به رأی گذاشته خواهد شد و در صورت تصویب، جهت رأی‌گیری نهایی به مجمع عمومی ارسال خواهد شد. در صورت تصویب مجمع عمومی فرهنگستان، عضو منتخب با حکم رئیس فرهنگستان به عضویت پیوسته فرهنگستان در می‌آید.
تبصره: در صورتی که عضویت فرد در شورای علمی و یا مجمع عمومی موردقبول واقع نشود، پرونده وی تا یکسال دیگر در شورای علمی و یا مجمع عمومی به منظور عضویت پیوسته قابل بررسی نخواهد بود.


3-3- اعضای افتخاری:

فرهیختگان ایرانی و غیرایرانی علاقمند به حوزه سلامت کشور که توسط رئیس فرهنگستان و یا حداقل ۳ نفر از اعضای پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران معرفی شوند، پس از تأیید کمیته تشخیص صلاحیت وتکمیل فرم عضویت و ارائه سایر مدارک علمی مرتبط و تأیید معاونت علمی، پرونده ایشان در جلسه شورای علمی مطرح و به رأى گذاشته خواهد شد و در صورت تصویب جهت رأی گیری نهایی به مجمع عمومی ارسال خواهد شد. در صورت تصویب مجمع عمومی فرهنگستان، عضو منتخب با حکم رئیس فرهنگستان به عضویت افتخاری فرهنگستان درمی‌آید.
تبصره: اعضای افتخاری تا زمانی که به تشخیص رئیس فرهنگستان، ارتباط خود را با فرهنگستان علوم پزشکی حفظ نمایند بعنوان عضو افتخاری باقی خواهند ماند.

ماده 4 ـ گروه‌های علمی بر اساس ضرورت و نیاز، منطبق بر فعالیت‌های گروه می‌توانند افرادی را به عنوان عضو مدعو از طریق ریاست گروه علمی ذیربط به معاونت علمی معرفی نمایند. در صورت تأیید معاونت علمی، عضو منتخب با حکم رئیس فرهنگستان به مدت ۲ سال در گروه علمی ذیربط فعالیت می‌نماید. تجدید عضویت اعضای مدعو در صورت حضور فعال، بلامانع خواهد بود.

ماده 5 ـ این مصوبه در 5 ماده و 7 تبصره درجلسه 847 مورخ 1400/8/11 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و مفاد آن از تاریخ تصویب، لازم الاجراست.

پرکاربردها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

بنرها

 

X